Logo KRUS

plakat stop

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Niestety, chemiczna ochrona roślin niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska. Ryzyko to wiąże się przede wszystkim z niewłaściwym, niezgodnym z etykietą, stosowaniem środków ochrony roślin. Dotyczy to zarówno zabiegów ochronnych przed szkodnikami i sprawcami chorób roślin, ale też co trzeba pamiętać – desykacji. Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin. Dążenie do całkowitego wyeliminowania pozostałości środków ochrony roślin, jest warunkiem utrzymania bezpieczeństwa konsumentów, wysokiej pozycji polskiej żywności na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji na rynki państw trzecich. Wszelkie przypadki niezgodności podważają bowiem zaufanie konsumenta, które jest niezwykle trudne do odbudowania. Informacje o nieprawidłowościach niestety się pojawiają, jak podnoszona przez organizacje pozarządowe obecność glifosatu w żywności, w produkcji której nie jest on dozwolony do stosowania! Podkreślić trzeba, że glifosat nie jest dopuszczony do stosowania
w takich uprawach jak gryka i proso, w tym również do desykacji. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów, a także dbałość o utrzymanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności, szczególna uwaga służb kontrolnych
skierowana jest na prawidłowe, zgodne z etykietą, stosowanie środków ochrony roślin, w tym preparatów stosowanych w desykacji oraz na bezpieczeństwo żywności.

A zatem:
Jeśli jesteś producentem:
1. Stosuj zasady integrowanej ochrony roślin:
- prowadź stałą lustrację plantacji,
- prawidłowo identyfikuj agrofagi i uwzględniaj progi ekonomicznej szkodliwości,
- wykorzystuj dostępne metody niechemiczne,
- ograniczaj stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum,
- stosuj wyłącznie legalne środki ochrony roślin, dopuszczone do stosowania w danej uprawie oraz
zgodnie z zapisami etykiety, (zwracaj uwagę na ograniczone możliwości wykonywania desykacji!),
- w pierwszej kolejności wybieraj środki, które nie pozostawiają pozostałości lub o szybkim tempie zanikania
substancji czynnej,
- przestrzegaj ustalonych dawek, terminów stosowania i okresów karencji,
- prowadź ewidencję zabiegów,
- pamiętaj – glifosat nie może być stosowany do desykacji gryki i prosa.
2. Korzystaj z profesjonalnego, niezależnego doradztwa przy doborze środków ochrony roślin, wykorzystuj
metodyki i programy ochrony roślin zamieszczone na Platformie Sygnalizacji Agrofagów.
3. Przestrzegaj obowiązku szkolenia i uzyskaj odpowiednie zaświadczenie aktualne na czas wykonywania
zabiegów.
4. Wykorzystuj przebadany i skalibrowany sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.
5. Kupuj środki ochrony roślin wyłącznie w zarejestrowanych punktach obrotu i przechowuj dowody ich zakupu.
6. Zapobiegaj znoszeniu środków na uprawy sąsiednie; pamiętaj, że sąsiad ma prawo żądać informacji o planowanych
zabiegach z użyciem środków ochrony roślin.
7. Pamiętaj, że prowadząc uprawę i zbiór płodów rolnych na cele spożywcze – odpowiadasz za bezpieczeństwo żywności, wprowadzanej do obrotu.
8. Zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability) – ułatwi to ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań.
Jeśli jesteś dystrybutorem:
1. Kupuj płody rolne od wiarygodnych dostawców.
2. Pamiętaj, że w ramach systemów kontroli wewnętrznej możesz podejmować różne działania np. kontrolować dostawców, zlecać wykonanie badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin w żywności kwalifikowanym próbobiorcom i akredytowanym laboratoriom. Kupując towar możesz również żądać od dostawcy dostarczenia wyników takich badań. Ewentualne niezgodności zgłaszaj Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability). Ułatwi to ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań.
4. Żywność, która nie spełnia wymagań prawa żywnościowego, nie powinna znajdować się w obrocie. O stwierdzeniu niezgodności oraz o podjętych działaniach przez przedsiębiorcę (tj. wycofanie, wstrzymanie
obrotu, etc.) należy poinformować terenowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
ROLNIKU UWAGA!
Jeśli twoje produkty nie spełniają norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin – nie mogą być wprowadzane do obrotu ani jako żywność ani jako pasza dla zwierząt, z których pozyskuje się mięso i inne
produkty żywnościowe.
Ponadto, podmioty odpowiedzialne za naruszenie przepisów podlegają sankcjom karnym i administracyjnym:
1. Zgodnie z przepisami ustawy o środkach ochrony roślin stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie
z zawartymi w etykiecie wymaganiami, zagrożone jest karą grzywny.
2. Konsekwencją naruszenia norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym wymogów dotyczących właściwego stosowania środków ochrony roślin, jest zmniejszenie płatności bezpośrednich a także niektórych
innych płatności w ramach PROW 2014-2020, tj. płatności:
- dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW),
- rolno-środowiskowo-klimatycznych,
- ekologicznych,
- na zalesianie gruntów rolnych,
- dobrostanowej.
W przypadku, gdy rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, obniżenie płatności może wynieść od 15% do 100% całkowitej kwoty.
Właściwe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin leży we wspólnym interesie rolników, producentów i konsumentów.

syreny

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) informuje się, że

 

w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00

 

zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego na terenie miasta Barlinek.

Czas trwania treningu: ciągły dźwięk syreny przez trzy minuty (oznaczający odwołanie alarmu).

Celem treningu jest uczczenie 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

  Burmistrz Barlinka

 /-/ Dariusz Zieliński

notes

Urząd Stanu Cywilnego w Barlinku (dowody osobiste) zawiadamia, że Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA poinformowała, że z dniem 19 lipca 2021r. zgodnie z art.10 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wszedł w życie art.5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosków w formie dokumentu elektronicznego było możliwe do dnia 26 lipca 2021r.Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone. Stosowna informacja w tym zakresie została już zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje "Uzyskaj dowód osobisty."

W związku z powyższym wnioski złożone drogą elektroniczną nie będą akceptowane.

Logo Stow. Przyjaciół Dzieci

Logo Stow. Przyjaciół Dzieci

Na prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic publikujemy poniższe ogłoszenie.

 

Ogłoszenie

Do wynajęcia 3 pomieszczenia i sanitariaty w byłej Szkole Podstawowej w Dziedzicach - ok. 200 m2.

Kontakt: tel. 661 083 708

 

http://www.dziedzice.org

miniaturka

Kiedy:
27.07.2021 (wtorek) g. 17:00

Gdzie:
Barlinek, Promocjone.com ul. Szpitalna 2,

Cel:
Spotkanie informacyjne projektu, oraz animacja wraz z warsztatem partycypacji

 

Z powodów organizacyjnych osoby zainteresowane udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności:

 • za pomocą formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/aKQQ5Tv2YGN8auxLA,
 • telefonicznie, pod nr telefonu 509 456 964 Zbigniew M. Stafiński,
 • mejlowo, wysyłając informację o obecności na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły:
Projekt pt. "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023"  współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Mikrodotacje udzielane w konkursie ofert przeznaczone będą na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych.

Wysokość i warunki wykorzystania dotacji:

 • Kwota mikrodotacji nie może jednorazowo przekraczać 5000 zł.
 • Mikrodotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji działań skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego lub rozwoju organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację.
 • W przypadku projektów składanych przez Patrona i grupy – Patron ponosi koszty zakupu towarów i usług związane z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną.
 • Patron nie przekazuje środków grupie nieformalnej. Każdy dowód księgowy (np. faktura, rachunek lub inne) dokumentujący zakup towaru lub usługi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną musi być wystawiony na Patrona.
 • Wszystkie projekty realizowane dzięki mikrodotacjom muszą pośrednio zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Programu NOWEFIO na lata 2021–2030.
 • Za cel główny przyjmuje się zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim.
 • Mikrodotacje mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów, tj. dotyczących wszystkich sfer działalności pożytku publicznego w ramach inicjatywy oddolnej oraz wsparcia rozwoju młodych organizacji.

Bardzo się cieszę na nasze przyszłe spotkanie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu bezpośredniego:

Zbigniew M. Stafiński
Animator Projektu
MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023

Fundacja Pod Aniołem
ul. Tkacka 19-22, 70-556 Szczecin p. 303
tel.: 91 881 21 76, tel kom 509 456 964

Podkategorie